Report your location

PrijavaApplication Form brownfield sites can be found here, and the application of greenfield sites can be found here and send the completed form by e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Početna

Welcome

Local economic development office is established within the Neighbour Program SerbiaBulgaria, and was officially opened on 25.09.2009. Project is financed by European Agency for Reconstruction, and value of the project  is 100.000 eur.

The goal of establishing is to stimulating local economic development, to increasing inflow of domestic and foreign investments and increasing living standards of the citizens of Pirot. Purpose of the office is to provide informations to all potential investors. That is first contact with investors about their requests and inquiries, contact with small and medium companies and providing of all necessary informations to the beginners in the business as well to all the citizens and other interested parties.

Doneta Odluka o programima zapošljavanja u 2018. godini

Grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje doneo je Odluku o realizaciji sledećih programa u 2018. godini:

1. Odobreno je 17 projekata Javnih radova na kojima će biti angažovano 49 nezaposlenih lica u ukupnom iznosu od 4.909.160,16 dinara

2. Odobrena je realizacija programa stručna praksa kod 24 poslodavaca koji će angažovati 37 volontera – pripravnika za koja su budžetom grada Pirota planirana sredstva u iznosu od 9.340.000,00 dinara.

3. U okviru programa za dodelu subvencija privatnim poslodavcima za angažovanje lica iz kategorije teže zapošljivi , doneta je Odluka po kojoj je odobreno svih 10 subvencija u jednokratnom iznosu od po 150.000,00 dinara. Time su ukupno planirana sredstva u iznosu od 1,5 miliona dinara utrošena u potpunosti.

Usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Pirota za 2018. godinu

23.januara 2018.godine Gradsko veće grada Pirota donelo je Odluku o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018.godinu.
Lokalni akcioni plan zapošljavanja predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja u 2018.godini. Njime se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljava i utvrđuju programi i mere koje će se realizovati u 2018. godini na teritoriji grada Pirota, a sve u cilju povećanja zaposlenosti.

Raspisan Javni poziv za programe zapošljavanja u 2018.godini


Grad Pirot i Nacionalna služba za zapošljavanja zajednički realizuju četri programa zapošljavanja u 2018. godini za koje će grad Pirot izdvojiti ukupna sredstva u iznosu od 17 miliona dinara.
Za Javne radove 4,96 miliona dinara, za stručnu praksu 7,34 miliona dinara, subvencije za samozapošljavanje 3,2 miliona dinara, subvencije za  teže zapošljava lica 1,5 miliona dinara.
Konkurs za stručnu praksu biće objavljen 3.februara 2018.godine za Javne radove 10. februara a za teže zapošljiva lica 17.februara 2018.godine.
Konkurs za subvencije za samozapošljavanje biće raspisan nakon Odluke Nacionalne službe za zapošljavanje o sufinnansiranju programa.

Drugi poziv za prikupljanje predloga projekata 2018.

Ministarstvo za regionalni razvoj i javne radove Republike Bugarske
(Upravljačko telo Programa)
u saradnji sa
Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije
(Nacionalno telo Programa)
Objavljuje 22. januara 2018. godine drugi javni poziv za prikupljanje predloga projekata sa ciljem poboljšanja prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020. Program je ko-finansiran iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć II (IPA II fond) Evropske unije.
Opšti cilj Programa je postizanje uravnoteženog i održivog razvoja pograničnog regiona između Bugarske i Srbije kao deo evropskog prostora, kroz planiran ekonomski rast, prilagođavanje klimatskim promenama i unapređenje sistema obrazovanja.
Ukupna suma izdvojena za drugi poziv za prikupljanje predloga projekata je 12 121 602 evra.
Projektni predlozi treba da budu u okviru jedne od ispod navedenihprioritetnih osa programa i, u okviru njih, ključnih oblasti podrške:
Prioritetna osa 1: Održivi turizam
Specifični cilj 1.1: Turistička atraktivnost;
Specifični cilj 1.2: Prekogranični turistički proizvod;
Specifični cilj 1.3: Direktna saradnja među ljudima i umrežavanje.
Prioritetna osa 2: Mladi
Specifični cilj 2.1: Veštine i preduzetništvo;
Specifični cilj 2.2: Direktna saradnja među ljudima i umrežavanje.
Prioritetna osa 3: Životna sredina
Specifični cilj 3.1: Zajedničko upravljanje rizicima;
Specifični cilj 3.2: Zaštita prirode.
Krajnji cilj Programa je povećanje kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti za razvoj i implementaciju zajedničkih projekata u prihvatljivom prekograničnom području Programa, definisanih na sledeći način:
Za Bugarsku (na nivouNUTS III)oblasti: Vidin, Montana, Vraca, Sofijska, Pernik, Ćustendil;
Za Srbiju (na nivou NUTS III) okruzi: Borski, Zaječarski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.
Prijavni paket dokumenata i uputstvo za kandidate dostupni su na sledećim internet stranicama:
www.ipacbc-bgrs.eu
www.mei.gov.rs
www.mrrb.government.bg
www.evropa.gov.rs
www.eufunds.bg
Rok za dostavljanje predloga projekata je 23. april 2018. godine u 17:00 časova po lokalnom bugarskom vremenu (EET). Podnošenje predloga projekata vršiće se elektronski putem elektronskog sistema: https://bp.ipacbc-bgrs.eu/beneficiary_reg/registration/add
U narednom periodu u Bugarskoj i Srbiji će biti organizovane informativne radionice za potencijalne kandidate. Vreme i mesto održavanja informativnih radionica biće objavljeni na sajtu programa.(www.ipacbc-bgrs.eu).

Za dodatne informacije možete se obratiti Zajedničkom Sekretarijatu (ZS) programa:

Glavna kancelarija u Sofiji:tel. +359 2 9405 689;
Lokalna kancelarija u Nišu:tel. +381 18513224.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava - Program podrške sektorima prerađivačke industrije


Razvojna agencija Srbije raspisala je Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije i to sektorima prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.
Bespovratna sredstva su namenjena za realizaciju sledećih aktivnosti:
        1.Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera);
        2  .Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
        3.Unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda;
        4.Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
        5. Nabavka i implementacija specijalizovanog softvera;
        6.Izrada studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;
        7. Izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu;
        8.Izrada projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta;
        9. Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu
Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za projektnu aktivnost. Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.
Ukupan budžet Programa iznosi 44.737.500 dinara.
Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u RAS, Beograd, Kneza Miloša 12, Kancelarija 301, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške sektorima prerađivačke industrije.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Više informacija možete pronaći na linku.

Program podrške sektorima prerađivačke industrije

 

Certifikat

Guide for Investors

Serbian >>>

English >>>

Invest in Pirot >>>

Interreg – IPA CBC

bos

 

FILM FRIENDLY LOGO

 

Interreg - IPA Programme

Interreg

Certifikat

Strategija

 Strategija održivog razvoja opštine Pirot.
 
Download strategije.

Iz ugla privrede

anketa 005

Preuzmite upitnike:

Upitnik 1

Upitnik 2

Želite da postavite pitanje ili date sugestiju?

Kliknite ovde!!!

Procedure

 Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju industrijskog objekta za koji odobrenje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava.

Download postupka.

Free business joomla templates